KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  (dalej RODO)(t.j. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  Administratorem Pani/a danych jest databroker S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa. W sprawach związanych z ochroną danych prosimy o kontakt pod adresem: iod@databroker.pl.

  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b) w celu poprawnej realizacji warunków umowy zawartej między databroker S.A.,
   a podmiotem będącym właścicielem/użytkownikiem domeny, w której posiada Pan/i adres e-mail lub też prowadzenia negocjacji handlowych zmierzających do jej zawarcia
  2.  art. 6 ust. 1 lit. c) w celu poprawnego wypełnienia praw i obowiązków Spółki, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów;
  3. art. 6 ust. 1 f) korzystając z prawnie uzasadnionego interesu administratora, który rozumiany jest w tym wypadku jako możliwość ustalenia, realizacji lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

  Pani/a dane osobowe, wraz z treścią korespondencji elektronicznej, będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wpłynęła ostatnia wiadomość z Pana/i adresu e-mail na adres e-mail w domenie databroker.pl.

  Pani/a dane osobowe mogą być udostępniane w szczególności podmiotowi zapewniającemu databroker S.A. obsługę informatyczną oraz osobom i jednostkom uprawnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umów zawartych z administratorem.

  Przysługują Pani/u następujące prawa:

  – prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  – prawo do przenoszenia danych,
  – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.